Πέραν των έργων με αντικείμενο την διερεύνηση και ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της μαύρης σταφίδας, ο οργανισμός Πριμαρόλια ασχολείται με διάφορα ακόμα έργα που εμπεριέχουν διερεύνηση και ανάδειξη σημαντικών στοιχείων διαφόρων περιοχών, δημιουργία ταυτότητας και σχεδιασμό καινοτόμων δράσεων και προσεγγίσεων, στο πλαίσιο εκπόνησης σύγχρονων πολιτιστικών στρατηγικών.

 

Ενδεικτικά: